Algemene voorwaarde – januari 2018

1. Definities

1.1 Fijke is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 62581090.

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Fijke een overeenkomst heeft afgesloten.

1.3 Onder ‘Algemene Voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

2. Toepasselijkheid / uitvoering

2.1 Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Fijke zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2 Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd.

2.3 Indien Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Fijke alleen bindend indien en voor zover deze door Fijke uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.4 Fijke is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

2.5 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de vorm van deze algemene voorwaarden.

2.6 Indien de opdrachtgever niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Fijke in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

3. Verplichtingen Fijke

3.1 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Fijke dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

4. Verplichtingen opdrachtgever

4.1 Het door Opdrachtgever aan Fijke geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst en afbeeldingen in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Fijke en opdrachtgever.

4.2 Opdrachtgever verklaart door het aanleveren van materiaal aan Fijke, dat al het door opdrachtgever aan Fijke verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door Fijke te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht.

4.3 De opdrachtgever zal Fijke steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht nuttige en noodzakelijke materialen, gegevens en inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. De opdrachtgever staat er jegens Fijke voor in dat de door haar verstrekte informatie juist en volledig is.

4.4 De opdrachtgever is medeverantwoordelijk voor het testen en controleren van het eindproducten.

5. Offertes

5.1 Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

5.2 Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Fijke het recht de prijzen hierover aan te passen.

5.3 Offertes van Fijke zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

6. Prijzen

6.1 Alle prijzen op de website zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. De in een offerte of factuur vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

6.2 Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van Fijke zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

6.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Fijke niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

6.4 Fijke heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

6.5.Fijke is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

6.6 Mochten er onverwacht kosten i.v.m. levering producten bijkomen, dan brengen wij dat in rekening.

7. Levertijd

7.1 Door Fijke opgegeven termijn, voor het volbrengen van de werkzaamheden, is indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.2 Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8. Wijziging opdracht

8.1 Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meer werk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minder werk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan opdrachtgever.

8.2 Indien Fijke, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is Fijke gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.

8.3 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Fijke een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

8.4 Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

9. Eigendomsvoorbehoud en rechten

9.1 Zo lang opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Fijke.

9.2 In geval opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover Fijke niet nakomt is Fijke zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Fijke op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

9.3 Fijke behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Fijke heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

9.4 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom zoals: octrooirechten, modelrecht en auteursrecht toe aan Fijke.

9.5 Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, zoals octrooirechten, merkrechten, modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden.

9.6 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Fijke tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, ontwerpen, ontwerpschetsen, bronbestanden, en andere materialen of bestanden, eigendom van Fijke, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

9.7  Tenzij anders overeengekomen, geeft de opdrachtgever Fijke toestemming het ontworpen materiaal te gebruiken voor eigen promotie.

10. Betalingsvoorwaarden

10.1 Opdrachtgever dient de door Fijke uitgeschreven rekeningen via overmaking te voldoen. Het betalen van de rekeningen dient vooraf, ten hoogste 14 dagen na het uitschrijven van de rekening, te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is opdrachtgever die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.

10.2 Alle door Fijke uit de overeenkomst met opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van opdrachtgever.

10.3 Bij een niet tijdige betaling is opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

10.4 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

10.5 In bovenstaande gevallen heeft Fijke voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Fijke vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

10.6 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Fijke is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal en alle overige gepubliceerde inhoud op websites van de opdrachtgever. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.

11.2 Voor zover Fijke bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Fijke weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Fijke op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Fijke of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Fijke.

11.3 Fijke kan op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.

11.4 De aansprakelijkheid van Fijke zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

12. Overmacht

12.1 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Fijke door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Fijke kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeen­komst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

13. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

13.1 Fijke behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

13.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website Fijke of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

13.3 Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

14. Slotbepalingen

14.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.

14.3 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

14.4 Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.